മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടാദശവിധ്യകള്‍ Edit
    പതിനെട്ടു വിദ്യകള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ besom, scheming, അത്യന്തശോണിതം, ഇന്‍സാഫ്, ചിലുവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean