മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടാദശവിധ്യകള്‍ Edit
    പതിനെട്ടു വിദ്യകള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ചഗ്നികള്‍, ഉദ്ഗളിക്കുക, പൊക്കുള്‍, eke, hired labour


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean