മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടാദശധാന്യങ്ങള്‍ Edit
    പതിനെട്ട് ഇനം ധാന്യങ്ങള്‍ - യവം, ഗോതമ്പ്,എള്ള്,തിന, മുതിര, ഉഴുന്ന്,, ചെറുപയറ്, പെരുമ്പയറ്, അമര രണ്ടുവിഝം, തുവര, കടല, കുരുമുളക്, കടുക്, വരക്, വരിനെല്ല്,, കറുകനെല്ലല്, ചാമ


Entries from Datuk Database

അഷ്ടാദശധാന്യങ്ങള്‍(-):: പതിനെട്ടു ധാന്യങ്ങള്‍ (ബാര്‍ലി, ഗോതമ്പ്, എള്ള്, തിന, മുതിര, ഉഴുന്ന്, ചെറുപയര്‍, പെരുമ്പയര്‍, അമര (രണ്ടുതരം), തുവര, കടല, കുരുമുളക്, കടുക്, കൂവരക്, വരിനെല്ല്, കറുക നെല്ല്, ചാമ.).

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adulate, manual, personable, അനീഹീത, ആനക്കാല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean