മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടാംശി Edit
    കോണം അളക്കാന്‍ നാവികര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം


Entries from Datuk Database

അഷ്ടാംശി(നാമം):: കോണം അളക്കുവാന്‍ നാവികര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ everybody, അഗ്നിവര്‍ണ്ണ, അരുണാഗ്രജന്‍, ആനച്ചൊറി, ആഭാസ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean