മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടാംഗധീ Edit
    എട്ടു ഗുണങ്ങളോടു കൂടിയ ബുദ്ധി


Entries from Datuk Database

അഷ്ടാംഗധീ(നാമം):: എട്ടു ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ബുദ്ധി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dowager, mart, auld, ചുഴലെ, അനുമാനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean