മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍ Edit
    എട്ടു ദിക്കകളുടേയും അധിപന്മാര്‍
    the guardians of the eight, corners or directions


Entries from Datuk Database

അഷ്ടദിക്പാലന്മാര്‍(നാമം):: എട്ടുദിക്കുകളുടെ അധിപന്മാര്‍. യഥാക്രമം കിഴക്കുമുതല്‍ (വലത്തോട്ട്) ഇന്ദ്രന്‍ വ­ി യമന്‍ നിരുതി വരുണന്‍ വായു കുബേരന്‍ ഈശന്‍ എന്നിവര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coprology, അംഗാരകം, വൈലക്ഷണ്യം, മൂന്ന്, അഴിനില


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean