മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഷ്ടകരണങ്ങള്‍ Edit
    മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം


Entries from Datuk Database

അഷ്ടകരണങ്ങള്‍(നാ. ബ.വ.):: മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം സങ്കല്‍പം നിശ്ചയം അവധാരണം അഭിമാനം എന്ന എട്ടു കരണങ്ങള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ combative, take in, ചൗക്ഷ, യജുഷ്പതി, ഓട്ടക്കൈ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean