മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്വികന്‍ Edit
    കുതിരപ്പുറത്തു സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

അശ്വികന്‍(നാമം):: കുതിരപ്പുറത്തു സഞ്ചരിക്കുന്ന ആള്‍ (സ്‌ത്രീ.) അശ്വികി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alma mater, അല്പീകരീക്കുക, ഇകലുക, ഉദ്ഭ്രാന്തം, പട്ടിണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean