മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്വമാരം Edit
നാമം
    അശ്വഘ്നം, അരളി


Entries from Datuk Database

അശ്വമാരം(നാമം):: അശ്വഘ്നം, അരളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chirk, sociable, whine, മുസല്‍മാന്‍, മദോന്മത്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean