മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്വഭടന്‍ Edit
    കുതിരപടയാളി
    cavalry sldier


Entries from Datuk Database

അശ്വഭടന്‍(നാമം):: കുതിരപ്പടയാളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chrome, പ്രോച്ഛന്ന, തവാഫ്, ergo, janitor


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean