മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്രുത Edit
    കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
    unheared


Entries from Datuk Database

അശ്രുത(വിശേഷണം):: കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
അശ്രുത(വിശേഷണം):: ശ്രുതത്തിന്, (വേദത്തിന്) വിപരീതമായ. (പ്ര.) അശ്രുതപൂര്‍വ = മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ helpless, phasis, piano forte, supertax, അസ്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean