മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്രാന്ത Edit
വിശേഷണം
    ക്ഷീണമില്ലാത്ത, നിരന്തരമായ.
    Untiringly, Ceaseless.
Base: Sanskrit
(വിപരീതം) ശ്രാന്ത


അശ്രാന്ത
(വിപരീതം) ശ്രാന്ത


Entries from Datuk Database

അശ്രാന്ത(വിശേഷണം):: ക്ഷീണമില്ലാത്ത, ക്ഷീണിക്കാത്ത. (പ്ര.) അശ്രാന്തപരിശ്രമം = നിറുത്താതെയുള്ള യത്നം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ extirpator, അംശുദായകന്‍, ആവിമരം, ചായം, വാസരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean