മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്രവണം Edit
നാമം
    ബധിരത, പാമ്പ്
    deafness, snake


Entries from Datuk Database

അശ്രവണം1(നാമം):: കേള്‍ക്കായ്ക, ബധിരത
അശ്രവണം2(നാമം):: പാമ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spell, അശോഷ്യ, മൂത, അസ്ഥികൂടം, പാരിമാണ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean