മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്മമയ Edit
വിശേഷണം
    കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവദ്യ, അസിതോത്പലം, ഭുജംഗാക്ഷി, ഡിമം, ഉപ്പൂടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean