മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശ്മജം Edit
നാമം
    ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്, കന്മദം


Entries from Datuk Database

അശ്മജം(നാമം):: ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക്
അശ്മജം(നാമം):: കന്മദം
അശ്മജം(നാമം):: ചുവന്ന ചോക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lubricate, അജിനയോനി, അജപാദന്‍, ആറ്റ, ഉപജീവ്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean