മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശൂന്യ Edit
    ശൂന്യമല്ലാത്ത


അശൂന്യ Edit
    ശൂന്യമല്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അശൂന്യ(നാമം):: അശൂന്യം
അശൂന്യ(വിശേഷണം):: ശൂന്യമല്ലാത്ത
അശൂന്യ(വിശേഷണം):: സാധിതമായ. (പ്ര.) അശൂന്യശയനദ്വിതീയ = വിശ്വകര്‍മാവിന്‍റെ വിശ്രമദിവസം, ആ ദിവസം ആചരിക്കുന്ന വ്രതാദികള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ambulance, amend, precinct, വിഹേഠം, മീറ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean