മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശാസ്ത്രീയ Edit
    ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത,
    unscientific


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chameleon, octa, ഇനിയും, വല്ലിജം, വേഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean