മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അശടന്‍ Edit
    മൂഢന്‍,നീചന്‍
    fool, a mean person


Entries from Datuk Database

അശടന്‍(നാമം):: മൂഢന്‍
അശടന്‍(നാമം):: നീചന്‍
അശടന്‍(നാമം):: വഴക്കുകൂടുന്ന സ്വഭാവക്കാരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ actuary, അര്‍ജ്ജുനിക, അരജ, അദഗ്ദ്ധ, ആശീവിഷം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean