മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവ്യര്‍ത്ഥ Edit
വിശേഷണം
    സഫലമായ, വ്യര്‍ത്ഥമാകാത്ത, നിഷ്പ്രയോജനമല്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dismal, orifice, അതിസാമ്യ, ആറാംപഴിഞ്ഞി, ഇള്ളലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean