മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവ്യക്ത Edit
വിശേഷണം
    സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, അഗോചരമായ.
    Unclear, Invisible.


അവ്യക്ത Edit
വിശേഷണം
    അജ്ഞാതമായ.
    Unknown.


Entries from Datuk Database

അവ്യക്ത(വിശേഷണം):: സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത
അവ്യക്ത(വിശേഷണം):: അഗോചരമായ
അവ്യക്ത(വിശേഷണം):: അജ്ഞാതമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cabin, mega, negotiate, അക്ഷവിദ്യ, ആരണേയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean