മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവേക്ഷിക്കുക Edit
    അവേക്ഷ നോക്കുക


Entries from Datuk Database

അവേക്ഷിക്കുക(ക്രിയ):: നോക്കുക, കാണുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ celerity, അതപ്തതനു, ആയ്ന്തകേള്‍വി, ചട്ടിക്കലം, ചകട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean