മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിസ്സ് Edit
    ഹവിസ്സ്


Entries from Datuk Database

അവിസ്സ്(നാമം):: ഹവിസ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eon, reflex, requiem, അരിമ്പുമണി, ചീത്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean