മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിഷി Edit
    നദി,ഭൂമി
    river,earth


Entries from Datuk Database

അവിഷി(നാമം):: നദി, ഭൂമി, സ്വര്‍ഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ converse, moccasin, അക്ഷതയോനി, അതിപഞ്ച, ആറിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean