മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിഷഹ്യ Edit
    സഹിക്കാന്‍ വയ്യാത്ത, തടയാനാവാത്ത


Entries from Datuk Database

അവിഷഹ്യ(വിശേഷണം):: സഹിക്കാന്‍വയ്യാത്ത, തടയാനാകാത്ത, എതിര്‍ക്കാനാകാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fathomless, hardware, toxemia, അരങ്ങേറുക, അങ്ങങ്ങ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean