മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിരാമ Edit
വിശേഷണം
    നിരന്തരമായ, വിശ്രമമില്ലാത്ത
    continuous


Entries from Datuk Database

അവിരാമ(വിശേഷണം):: വിശ്രമമില്ലാത്ത, നിരന്തരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആത്മോദ്ധാരം, വാനിടം, അനൃജു, ഉറവിടം, ജന്മാന്തം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean