മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിയാട് Edit
    കുറിയാട്


Entries from Datuk Database

അവിയാട്(നാമം):: കുറിയാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ scatter, vintage, പ്രസാധനം, ക്ഷന്‍, കാരണ്ഡി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean