മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിമുക്ത Edit
    മോചിക്കപ്പെടാത്ത, അവിമുക്തം


Entries from Datuk Database

അവിമുക്ത(വിശേഷണം):: വിമോചിക്കപ്പെടാത്ത, അഴിച്ചുവിടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clergy, brewer, പ്രത്യക്ഷഭൂത, തൃഷ, തരക്ഷു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean