മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിധ്യത Edit
    ധരിക്കപ്പെടാത്ത,വിട്ട


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപരോക്ഷാനുഭൂതി, വിളമ്പല്‍, മൃഗപതി, മലര്, മൂര്‍ദ്ധന്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean