മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിദ്ധകര്‍ണ്ണി Edit
    പാടവള്ളി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caption, regatta, അജനനി, മടിപ്പ്, അഭിഗമിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean