മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിച്ഛേദ Edit
    അഖണ്ഡമായ, അവിച്ഛേദ്യബന്ധം


Entries from Datuk Database

അവിച്ഛേദ(വിശേഷണം):: വിച്ഛേദമില്ലാത്ത, തുടര്‍ച്ചയായുള്ള, മുറിക്കപ്പെടാത്ത
അവിച്ഛേദ(വിശേഷണം):: വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ godmother, inconsolable, libertarian, scaramouch, squirt


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean