മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിഖ്യാതി Edit
    അപഖ്യാതി, ദുഃഷ് കീര്‍ത്തി
    absence of fame


Entries from Datuk Database

അവിഖ്യാതി(നാമം):: അപഖ്യാതി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ partlet, stentor, visibly, പ്രസൃപ്ത, അശ്രുധാര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean