മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവിക്രമ Edit
    വിക്രമം കൂറഞ്ഞ


Entries from Datuk Database

അവിക്രമ(വിശേഷണം):: വിക്രമം ഇല്ലാത്ത, പരാക്രമം ഇല്ലാത്ത, ശക്തികുറഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bicker, അന്വാക്ക്, അനാനത, ഓരാത്ത, അനീതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean