മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവാമ Edit
    ഹിതമായ,ഇടത്തേതല്ലാത്ത
    not left, favourable


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഹസ്പതി, ഇടങ്ങനാഴി, വരാക, ഉപവ്യാഖ്യാനം, കടുക്കന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean