മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവസം Edit
    ആഹാരം


Entries from Datuk Database

അവസം(നാമം):: ആഹാരം (വഴിച്ചോറ്)
അവസം(നാമം):: എരിക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pummel, അരങ്ങല്‍, ഒപ്പമിടുക, വിദൂന, മഹര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean