മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവലോക്യ Edit
    അവലോക്നം ചെയ്യുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ memorably, അമിക്കുക, അദല, ആചാമനകം, പത്വാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean