മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവലുഞ്ചനം Edit
    ഛേദനം, പിഴുതുകളയല്‍, വലിച്ചെടുക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അവലുഞ്ചനം(നാമം):: ഛേദനം
അവലുഞ്ചനം(നാമം):: പിഴുതുകളയല്‍, വലിച്ചെടുക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dimmer, inodorous, trollop, ഭാരവാഹി, ഭദ്രകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean