മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവയവാര്‍ത്ഥം Edit
    പദത്തിന്‍െറ അംശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചുള്ള അര്‍ത്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ by, phone, scheme, അഭ്യുച്ഛ്രിത, ആലോലിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean