മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവനീശന്‍ Edit
    അവനീ നോക്കുക


Entries from Datuk Database

അവനീശന്‍(നാമം):: അവനീന്ദ്രന്‍, രാജാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sensory, tubercular, ആശുതോഷന്‍, ഇളങ്കോവടികള്‍, മേല്‍പ്പുര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean