മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവനിരൂഹം Edit
നാമം
    വൃക്ഷം
    tree


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acceleration, black mark, അപാകൃതി, ഭുജംഗമം, അരയര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean