മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവധാവിത Edit
    ഓടിക്കപ്പെട്ട, അലക്കി വെളുപ്പിച്ച


Entries from Datuk Database

അവധാവിത(വിശേഷണം):: അവധാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ viceroy, അച്ചടിയോല, വ്യാക്ഷേപം, അക്രം, ഉപകന്യാപുരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean