മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവധാരക Edit
    ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന, സുക്ഷമനിര്‍ണയം ചെയ്യുന്ന


Entries from Datuk Database

അവധാരക(വിശേഷണം):: കൃത്യമായി നിര്‍ണയിച്ചു പറയുന്ന, ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ acupuncture, avenge, fiancee, ബവപതി, ബാണഹ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean