മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവധാരം Edit
    തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തല്‍


Entries from Datuk Database

അവധാരം(നാമം):: തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തല്‍, തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gymnasium, അകല്ക്ക, അമ്ലവാതകം, അംബരീഷം, പാരത്രിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean