മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവദീര്‍ണ്ണ Edit
വിശേഷണം
    പിളര്‍ക്കപ്പെട്ട, ഉരുക്കപ്പട്ട, പരിഭ്രമിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ casuist, അസമശരന്‍, ആരായുക, പിപ്പലായനന്‍, തൂവുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean