മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവദിക്കുക Edit
    അവദാനം ചെയ്യുക, മുറിക്കുക


Entries from Datuk Database

അവദിക്കുക(ക്രിയ):: മുറിക്കുക, ഭാഗിക്കുക, ഹവിസ്സിന്‍റെ ഭാഗം പ്രത്യേകം മാറ്റിവയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stickler, ബഹുതിഥ, അപ്രാപ്തം, ആരഴല്‍, self interest


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean