മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവത്രസ്ത Edit
    ഭയപ്പെട്ട, പേടിച്ച


Entries from Datuk Database

അവത്രസ്ത(വിശേഷണം):: ഭയന്ന, പേടിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ street-walking, അറമേ, ഇങ്ങേയവര്‍, ബുസ്തം, അശോകബാണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean