മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവതുംഗ Edit
    പൊങ്ങിയതല്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അവതുംഗ(വിശേഷണം):: പൊങ്ങിയതല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞജ്ജി, അംശുശാലി, വീര്യ, മണികാനനം, അന്നപതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean