മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവക്ഷുരണം Edit
    തോണ്ടിയെടുക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അവക്ഷുരണം(നാമം):: തോണ്ടി എടുക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amass, awry, pork, unload, childbirth


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean