മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവക്ഷിപ്തം Edit
    അവശേഷിക്കുന്നത്, അടിഞ്ഞു ചേരുന്നത്
    What is left behind,precipitate


Entries from Datuk Database

അവക്ഷിപ്തം(നാമം):: അടിച്ചില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധരപാനം, ഉദ്ഗാരി, പരിച്യുതി, തൂവാല, ദേഷ്യപ്പെടുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean