മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവക്ര Edit
    ഋജുവായ, സത്യമുള്ള


Entries from Datuk Database

അവക്ര(വിശേഷണം):: വളവില്ലാത്ത, ഋജുവായ
അവക്ര(വിശേഷണം):: നേരേയുള്ള, വക്രതയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ marigraph, pensile, suitable, മണിക്കുക, ഇക്ഷുനിര്യാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean