മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവകൂടാര Edit
    ആഴമുള്ള, താഴേട്ടുള്ള, പിന്നോക്കമുള്ള


Entries from Datuk Database

അവകൂടാര(വിശേഷണം):: ആഴമുള്ള, കിഴുക്കാംതൂക്കായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ partisan, മണിപ്പുരിനൃത്തം, അനുകന്പ്യന്‍, അഭ്യുപായം, ആരഭടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean