മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവകാശക്രമം Edit
    അടുത്ത അവകാശി ആരെന്നുള്ള നിയമം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആകൃഷ്യ, ചഞ്ചലപ്പെടുക, പഴുത, colloquy, waterlily


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean