മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അവകാശക്രമം Edit
    അടുത്ത അവകാശി ആരെന്നുള്ള നിയമം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രത്യാസത്തി, വിവസ്വാന്‍, മേലാവ്, അത്രടം, ക്ഷേത്രഭൂമി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean